Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2 Karta nauczyciela oraz prawo pracy.

Okładka książki

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno

z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień jak:

–  nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli,

–  wynagradzanie, czas pracy i urlopy nauczycieli,

–  kwalifikacje i awans zawodowy nauczycieli oraz ocena ich pracy,

–  ochrona zdrowia nauczycieli oraz ich uprawnienia socjalne,

–  kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna,

–  prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi.

Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestniczące w jego realizacji, wzory dokumentów oraz podstawę prawną wraz z komentarzem.

Praktyczny charakter publikacji podkreślają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.procedury-oswiatowe-tom2-wyd2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfi kować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Procedury przygotowane zostały w oparciu o opracowania znajdujące się w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Książka uwzględnia stan prawny wynikający ze zmian wprowadzonych:

–  ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) dotyczących awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli,

–  ustawą z 27.10.2017 r. o fi nansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) i dotyczących m.in.

awansu zawodowego, oceny pracy nauczycieli oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i nauczycieli wszystkich publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, a także dla organów prowadzących oraz organów nadzoru pedagogicznego.

Pobierz spis treści.

Pobierz wykaz wzorów online.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.