Widok biblioteki dokumentów


Wyświetlanie 42 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
01 Ustalanie kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia.zip 95,1k
02 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem.zip 448,4k
03 Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.zip 207,3k
04 Przeniesienie nauczyciela mianowanego lub zatrudnionego na umowę o pracę.zip 668,1k
05 Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela.zip 321,8k
06 Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny.zip 421,1k
07 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.zip 364,8k
08 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.zip 334,0k
09 Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela.zip 206,8k
10 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w związku z likwidacją placówki oświatowej.zip 464,0k
11 Wymierzanie kar porządkowych nauczycielom.zip 126,9k
12 Postępowanie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.zip 286,9k
13 Udzielanie nauczycielom świadczeń z ZFŚS.zip 298,7k
14 Udzielanie nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym urlopów wypoczynkowych.zip 568,6k
15 Udzielanie urlopów wypoczynkowych nauczycielom w szkołach feryjnych.zip 443,2k
16 Udzielanie urlopów macierzyńskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.zip 569,9k
17 Udzielanie urlopów wychowawczych nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.zip 411,6k
18 Udzielanie urlopów rodzicielskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.zip 536,2k
19 Udzielanie urlopów ojcowskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.zip 125,7k
20 Udzielanie nauczycielom urlopów okolicznościowych.zip 158,7k
21 Kierowanie nauczycieli na badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne).zip 257,0k
22 Udzielanie nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.zip 424,5k
23 Uchwalanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.zip 70,0k
24 Zasady obliczania i wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego.zip 85,5k
25 Rozliczanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.zip 129,4k
26 Sposób określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej.zip 128,7k
27 Obniżanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze.zip 129,5k
28 Realizacja zajęć finansowanych ze środków Unii Europejskiej.zip 125,6k
29 Awans na stopień nauczyciela kontraktowego.zip 843,6k
30 Awans na stopień nauczyciela mianowanego.zip 1 170,5k
31 Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.zip 1 728,3k
32 Ocena pracy nauczyciela.zip 293,2k
33 Ocena pracy dyrektora.zip 324,7k
34 Nawiązanie i zmiana stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym.zip 258,9k
35 Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.zip 252,1k
36 Ocenianie pracowników niepedagogicznych.zip 232,3k
37 Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom niepedagogicznym w szkołach feryjnych.zip 474,4k
38 Odpowiedzialność porządkowa pracowników niepedagogicznych.zip 189,6k
39 Ustalanie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych.zip 132,0k
40 Wygaśnięcie stosunku pracy pracownika niepedagogicznego.zip 48,6k
41 Postępowanie w razie wypadku przy pracy nauczyciela.zip 1 290,5k
42 Wewnątrzszkolna procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli.zip 64,5k
Wyświetlanie 42 rezultatów.